รายละเอียดการดูแลรักษารถฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น (แก๊ส+ดีเซล)

  1. ผู้ใช้รถยกควรตรวจเช็คระดับน้ำของหม้อน้ำ ทุกครั้งก่อนเริ่มการใช้งานรถ
  2. ผู้ใช้รถยกควรตรวจเช็คระดับของน้ำมันเครื่อง ทุกครั้งก่อนเริ่มการใช้งานรถ
  3. ผู้ใช้รถยกควรเช็คระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ ทุกครั้งก่อนเริ่มการใช้งานรถ
  4. ก่อนการเริ่มใช้งาน และระหว่างใช้งานรถยก ผู้ใช้รถยกควรสังเกตรอยรั่ว จุดรั่ว คราบน้ำ หรือคราบน้ำมัน ทั้งบนตัวรถยกและบนพื้น เพื่อที่จะสามารถแจ้งช่างและแก้ไขอย่างทันที
  5. หลังการใช้งานรถยก ผู้ใช้รถยกควรทำการเป่าลมทั้งภายนอกและภายในตัวรถ รวมถึงเป่าตัวกรองอากาศ เพื่อทำความสะอาด

 

รายละเอียดการดูแลรักษารถฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น (แบตเตอรี่)

  1. ผู้ใช้รถยกควรเช็คระดับของน้ำกลั่นก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่ทุกครั้ง
  2. หลังการใช้งานรถยก ผู้ใช้รถยกควรทำการเป่าลมทั้งภายนอกและภายในตัวรถ เพื่อทำความสะอาด

 

          เพื่อความมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดของรถยก

 ผู้ใช้รถยกควรปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษารถยกเบื้องต้นนี้
                     ทุกครั้งก่อนการใช้งาน

ด้วยความปรารถนาดีจาก บางบอนฟอร์คลิฟท์