การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น PART2

1. ก่อนการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า และก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบปริมาณน้ำกลั่นในเซลล์แบตเตอรี่ก่อน โดยดูจากตัววัดระดับน้ำกลั่นที่ฝาจุกของเซลล์แบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์

2. ในการเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้งควรเติมให้พอดีกับขีดตัววัดที่ฝาจุกเซลล์แบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์ ถ้าหากเติมมากเกินไป อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เวลาใช้งาน หรือชาร์จแบตเตอรี่มีน้ำเดือดและกระเด็นออกมาภายนอกได้

3. ในกรณีที่เติมน้ำกลั่นมากเกินไป แนะนำให้ใช้ที่ดูดๆ น้ำกลั่นออกให้พอดี

4. บริเวณฝาของเซลล์แบตเตอรี่ควรแห้งน้ำเสมอ ถ้าหากมีหยดน้ำหรือคราบน้ำ ไม่ว่าจากการเติมน้ำกลั่น หรือน้ำในเซลล์แบตเตอรี่เดือดแล้วกระเด็นออกมา ควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งอยู่เสมอ

 

การตรวจวัดระดับน้ำกลั่นในเซลล์แบตเตอรี่เบื้องต้น

ในเบื้องต้นทางลูกค้าสามารถเช็คระบบน้ำกลั่นได้จากขีดสีขาวของลูกลอย ในการเติมน้ำกลั่นแต่ละครั้งควรเติมให้ขีดสีขาว อยู่ในระดับที่มองเห็นได้ และไม่ความเติมมากไปจนลูกลอยๆ ขึ้นมาจนสุด